Người dân Thủ Thiêm sẽ được bồi thường theo giá đất hiện tại

0
427

Theo ông Hoan, để xác định khu vực ngoài ranh cần cơ sở pháp lý nên việc này là một quá trình. Hiện tại, Tp.HCM căn cứ vào 2 bản đồ chính là bản đồ quy hoạch 1/2.000 năm 1997 và bản đồ quy hoạch xây dựng 1/5.000 năm 1995.

</p> <p>Phương pháp xác định có 3 bước gồm: Số hóa và quy đổi do các bản đồ có tỷ lệ khác nhau; nắn chỉnh bản đồ theo hệ tọa độ thống nhất quốc gia Việt Nam 2000 được phát hành và đo vẽ năm 2003, làm cơ sở làm tim đường, tim sông xác định biến động; chồng các bản đồ lên nhau thành bản đồ hành chính, bổ sung khung tên. </p> <p>Theo ông Hoan, nếu đo đúng 4,3ha thì có một phần các hộ dân bị thiệt thòi vì lấn vào nhà dân một chút. Do đó, thành phố chọn phương án không đụng vào hiện trạng, thay vào đó xác định diện tích lớn hơn, lấy tim của 3 con đường để làm căn cứ bồi thường cho người dân. “Quan điểm của thành phố là không để cho người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa. Chính sách bồi thường “sẽ rất tốt” vì áp dụng một hệ số quy đổi có lợi cho người dân”, Phó chủ tịch Tp.HCM nhấn mạnh. </p> <p>Ông Hoan cũng khẳng định, việc bồi thường cho người dân thuộc khu 4,4ha ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ theo giá hôm nay chứ không phải giá của 5, 10 năm trước. Tuy nhiên, nếu áp theo giá thị trường thả nổi thì thành phố không thể làm được”, quan trọng là làm chính sách bám vào quy định pháp luật và trên tinh thần “có lợi nhất cho người dân”.</p> <p></span></p> <p class="author">Diệu Anh</p> <p class="source" data-field="source">Theo Trí thức trẻ</p> </p></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftcpland.com%2Ftin-tuc%2Fnguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i&url=https%3A%2F%2Ftcpland.com%2Ftin-tuc%2Fnguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai%2F&via=TCP+LAND+%7C+T%C6%B0+V%E1%BA%A5n+%C4%90%E1%BA%A7u+T%C6%B0+-+Mua+B%C3%A1n%2C+Cho+Thu%C3%AA+%26amp%3B+K%C3%BD+G%E1%BB%ADi+B%E1%BA%A5t+%C4%90%E1%BB%99ng+S%E1%BA%A3n"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/&media=https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/boi-thuong-cu-dan-thu-thiem-2-15657878166581952352375-crop-15657878289811329808962.jpg&description=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i %0A%0A https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/&title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-linkedin"></i></div> <div class="td-social-but-text">Linkedin</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-telegram" href="https://telegram.me/share/url?url=https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/&text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-telegram"></i></div> <div class="td-social-but-text">Telegram</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-line" href="https://line.me/R/msg/text/?Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i%0D%0Ahttps://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-line"></i></div> <div class="td-social-but-text">LINE</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-viber" href="viber://forward?text=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+Th%E1%BB%A7+Thi%C3%AAm+s%E1%BA%BD+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+theo+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-viber"></i></div> <div class="td-social-but-text">Viber</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://tcpland.com/author/mhsolutions/">mhsolutions</a></span></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="mhsolutions"></span><meta itemprop="datePublished" content="2019-08-14T22:28:36+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2019-08-14T22:28:36+07:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://tcpland.com/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-tcpland.png"></span><meta itemprop="name" content="TCP LAND | Tư Vấn Đầu Tư - Mua Bán, Cho Thuê & Ký Gửi Bất Động Sản"></span><meta itemprop="headline " content="Người dân Thủ Thiêm sẽ được bồi thường theo giá đất hiện tại"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/boi-thuong-cu-dan-thu-thiem-2-15657878166581952352375-crop-15657878289811329808962.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_5e51b92e3bc16_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_5e51b92e3bc16" ><script>var block_td_uid_4_5e51b92e3bc16 = new tdBlock(); block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.id = "td_uid_4_5e51b92e3bc16"; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_4_5e51b92e3bc16_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":1233,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_5e51b92e3bc16_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_4_5e51b92e3bc16_rand_style"}'; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.post_count = "3"; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.found_posts = "381"; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.header_color = ""; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_5e51b92e3bc16.max_num_pages = "127"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_5e51b92e3bc16); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_5e51b92e3d080" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_5e51b92e3bc16" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_6_5e51b92e3d082" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_5e51b92e3bc16" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_4_5e51b92e3bc16 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_module_no_thumb td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tcpland.com/tin-tuc/luu-ban-nhap-tu-dong-thue-van-phong/" rel="bookmark" title="GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CAO HƠN HÀ NỘI 60%">GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CAO HƠN HÀ NỘI 60%</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tcpland.com/tin-tuc/trinh-thu-tuong-phe-duyet-khu-cong-nghiep-hon-2-300ha-cua-becamex-idc-tai-binh-dinh/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Trình Thủ tướng phê duyệt khu công nghiệp hơn 2.300ha của Becamex IDC tại Bình Định"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/viewimage-1565787248132357142572-crop-1565787256251707894290-218x150.jpeg" srcset="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/viewimage-1565787248132357142572-crop-1565787256251707894290-218x150.jpeg 218w, https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/viewimage-1565787248132357142572-crop-1565787256251707894290-100x70.jpeg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trình Thủ tướng phê duyệt khu công nghiệp hơn 2.300ha của Becamex IDC tại Bình Định" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tcpland.com/tin-tuc/trinh-thu-tuong-phe-duyet-khu-cong-nghiep-hon-2-300ha-cua-becamex-idc-tai-binh-dinh/" rel="bookmark" title="Trình Thủ tướng phê duyệt khu công nghiệp hơn 2.300ha của Becamex IDC tại Bình Định">Trình Thủ tướng phê duyệt khu công nghiệp hơn 2.300ha của Becamex IDC tại Bình Định</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tcpland.com/tin-tuc/khong-co-chuyen-mat-ban-do-quy-hoach-khu-do-thi-moi-thu-thiem/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/dji0431-15590521842981636661043-crop-15657867049251111787116-218x150.jpg" srcset="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/dji0431-15590521842981636661043-crop-15657867049251111787116-218x150.jpg 218w, https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/dji0431-15590521842981636661043-crop-15657867049251111787116-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tcpland.com/tin-tuc/khong-co-chuyen-mat-ban-do-quy-hoach-khu-do-thi-moi-thu-thiem/" rel="bookmark" title="Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm">Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_5e51b92e3bc16" data-td_block_id="td_uid_4_5e51b92e3bc16"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_5e51b92e3bc16" data-td_block_id="td_uid_4_5e51b92e3bc16"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <aside class="widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html"><h4 class="block-title"><span>LIÊN HỆ TƯ VẤN</span></h4><div class="textwidget custom-html-widget"><div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f37-p1233-o1" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"></div> <form action="/tin-tuc/nguoi-dan-thu-thiem-se-duoc-boi-thuong-theo-gia-dat-hien-tai/#wpcf7-f37-p1233-o1" method="post" class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="37" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.1.4" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f37-p1233-o1" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="1233" /> </div> <div class="fngang"> <div class="col-md-12"> <span class="wpcf7-form-control-wrap hoten"><input type="text" name="hoten" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên" /></span> </div> <div class="col-md-12"> <span class="wpcf7-form-control-wrap sdt"><input type="tel" name="sdt" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại" /></span> </div> <div class="col-md-12"> <span class="wpcf7-form-control-wrap email"><input type="email" name="email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Email" /></span> </div> <div class="col-md-12"> <input type="submit" value="Đăng ký" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit" /> </div> </div> <style> .fngang>div {padding: 5px;} .fngang h2 {margin: 0;} </style> <div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form></div></div></aside> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-14 "> <div class="td-container td-footer-bottom-full"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://tcpland.com/"><img class="td-retina-data" src="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/tcp-logo.png" data-retina="https://tcpland.com/wp-content/uploads/2019/08/tcp-logo.png" alt="TCP LAND" title="TCP LAND" width="272" /></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>VỀ CHÚNG TÔI</span></div><p>TCP LAND | Phát triển tương lai</p> <p>Địa chỉ : Tầng 5 toà nhà Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội</p> <p>Di động: 0961927686</p> <p>Email: info@tcpland.com</p> <div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:info@tcpland.com">info@tcpland.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>THEO DÕI CHÚNG TÔI</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/anhtuanland" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/anhtuanland" title="Paypal"> <i class="td-icon-font td-icon-paypal"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/anhtuanland" title="Pinterest"> <i class="td-icon-font td-icon-pinterest"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/anhtuanland" title="RSS"> <i class="td-icon-font td-icon-rss"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> </div><!--close td-outer-wrap--> <a href="tel:0961927686" id="callnowbutton" >Hỗ Trợ 24/7</a> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.7.4 (rara) Deploy mode: deploy Speed booster: v4.9.3 uid: 5e51b92e3f944 --> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/tcpland.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/mh-bds/js/myscript.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/mh-bds/slider/jquery.flexslider.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-includes/js/underscore.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tcpland.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> </script> <!-- Header style compiled by theme --> <style> .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-item > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-category-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > li > a:hover, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .sfHover > a, .td-header-style-12 .td-header-menu-wrap-full, .sf-menu > .current-menu-item > a:after, .sf-menu > .current-menu-ancestor > a:after, .sf-menu > .current-category-ancestor > a:after, .sf-menu > li:hover > a:after, .sf-menu > .sfHover > a:after, .td-header-style-12 .td-affix, .header-search-wrap .td-drop-down-search:after, .header-search-wrap .td-drop-down-search .btn:hover, input[type=submit]:hover, .td-read-more a, .td-post-category:hover, .td-grid-style-1.td-hover-1 .td-big-grid-post:hover .td-post-category, .td-grid-style-5.td-hover-1 .td-big-grid-post:hover .td-post-category, .td_top_authors .td-active .td-author-post-count, .td_top_authors .td-active .td-author-comments-count, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-author-post-count, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-author-comments-count, .td-404-sub-sub-title a:hover, .td-search-form-widget .wpb_button:hover, .td-rating-bar-wrap div, .td_category_template_3 .td-current-sub-category, .dropcap, .td_wrapper_video_playlist .td_video_controls_playlist_wrapper, .wpb_default, .wpb_default:hover, .td-left-smart-list:hover, .td-right-smart-list:hover, .woocommerce-checkout .woocommerce input.button:hover, .woocommerce-page .woocommerce a.button:hover, .woocommerce-account div.woocommerce .button:hover, #bbpress-forums button:hover, .bbp_widget_login .button:hover, .td-footer-wrapper .td-post-category, .td-footer-wrapper .widget_product_search input[type="submit"]:hover, .woocommerce .product a.button:hover, .woocommerce .product #respond input#submit:hover, .woocommerce .checkout input#place_order:hover, .woocommerce .woocommerce.widget .button:hover, .single-product .product .summary .cart .button:hover, .woocommerce-cart .woocommerce table.cart .button:hover, .woocommerce-cart .woocommerce .shipping-calculator-form .button:hover, .td-next-prev-wrap a:hover, .td-load-more-wrap a:hover, .td-post-small-box a:hover, .page-nav .current, .page-nav:first-child > div, .td_category_template_8 .td-category-header .td-category a.td-current-sub-category, .td_category_template_4 .td-category-siblings .td-category a:hover, #bbpress-forums .bbp-pagination .current, #bbpress-forums #bbp-single-user-details #bbp-user-navigation li.current a, .td-theme-slider:hover .slide-meta-cat a, a.vc_btn-black:hover, .td-trending-now-wrapper:hover .td-trending-now-title, .td-scroll-up, .td-smart-list-button:hover, .td-weather-information:before, .td-weather-week:before, .td_block_exchange .td-exchange-header:before, .td_block_big_grid_9.td-grid-style-1 .td-post-category, .td_block_big_grid_9.td-grid-style-5 .td-post-category, .td-grid-style-6.td-hover-1 .td-module-thumb:after, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown ul:after, .td_block_template_9 .td-block-title:after, .td_block_template_15 .td-block-title:before, div.wpforms-container .wpforms-form div.wpforms-submit-container button[type=submit] { background-color: #006838; } .td_block_template_4 .td-related-title .td-cur-simple-item:before { border-color: #006838 transparent transparent transparent !important; } .woocommerce .woocommerce-message .button:hover, .woocommerce .woocommerce-error .button:hover, .woocommerce .woocommerce-info .button:hover { background-color: #006838 !important; } .td_block_template_4 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_3 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_9 .td-related-title:after { background-color: #006838; } .woocommerce .product .onsale, .woocommerce.widget .ui-slider .ui-slider-handle { background: none #006838; } .woocommerce.widget.widget_layered_nav_filters ul li a { background: none repeat scroll 0 0 #006838 !important; } a, cite a:hover, .td_mega_menu_sub_cats .cur-sub-cat, .td-mega-span h3 a:hover, .td_mod_mega_menu:hover .entry-title a, .header-search-wrap .result-msg a:hover, .td-header-top-menu .td-drop-down-search .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-header-top-menu .td-icon-search:hover, .td-header-wrap .result-msg a:hover, .top-header-menu li a:hover, .top-header-menu .current-menu-item > a, .top-header-menu .current-menu-ancestor > a, .top-header-menu .current-category-ancestor > a, .td-social-icon-wrap > a:hover, .td-header-sp-top-widget .td-social-icon-wrap a:hover, .td-page-content blockquote p, .td-post-content blockquote p, .mce-content-body blockquote p, .comment-content blockquote p, .wpb_text_column blockquote p, .td_block_text_with_title blockquote p, .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-subcat-filter .td-subcat-list a:hover, .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown a:hover, .td_quote_on_blocks, .dropcap2, .dropcap3, .td_top_authors .td-active .td-authors-name a, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-authors-name a, .td-post-next-prev-content a:hover, .author-box-wrap .td-author-social a:hover, .td-author-name a:hover, .td-author-url a:hover, .td_mod_related_posts:hover h3 > a, .td-post-template-11 .td-related-title .td-related-left:hover, .td-post-template-11 .td-related-title .td-related-right:hover, .td-post-template-11 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td-post-template-11 .td_block_related_posts .td-next-prev-wrap a:hover, .comment-reply-link:hover, .logged-in-as a:hover, #cancel-comment-reply-link:hover, .td-search-query, .td-category-header .td-pulldown-category-filter-link:hover, .td-category-siblings .td-subcat-dropdown a:hover, .td-category-siblings .td-subcat-dropdown a.td-current-sub-category, .widget a:hover, .td_wp_recentcomments a:hover, .archive .widget_archive .current, .archive .widget_archive .current a, .widget_calendar tfoot a:hover, .woocommerce a.added_to_cart:hover, .woocommerce-account .woocommerce-MyAccount-navigation a:hover, #bbpress-forums li.bbp-header .bbp-reply-content span a:hover, #bbpress-forums .bbp-forum-freshness a:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-freshness a:hover, #bbpress-forums .bbp-forums-list li a:hover, #bbpress-forums .bbp-forum-title:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-permalink:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-started-by a:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-started-in a:hover, #bbpress-forums .bbp-body .super-sticky li.bbp-topic-title .bbp-topic-permalink, #bbpress-forums .bbp-body .sticky li.bbp-topic-title .bbp-topic-permalink, .widget_display_replies .bbp-author-name, .widget_display_topics .bbp-author-name, .footer-text-wrap .footer-email-wrap a, .td-subfooter-menu li a:hover, .footer-social-wrap a:hover, a.vc_btn-black:hover, .td-smart-list-dropdown-wrap .td-smart-list-button:hover, .td_module_17 .td-read-more a:hover, .td_module_18 .td-read-more a:hover, .td_module_19 .td-post-author-name a:hover, .td-instagram-user a, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i, .td-pulldown-syle-3 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-pulldown-syle-3 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover i, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-link:hover, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-item .td-cur-simple-item, .td_block_template_2 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_5 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_6 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_7 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_8 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_9 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_10 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_11 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_12 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_13 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_14 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_15 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_16 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td_block_template_17 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .sf-menu ul .td-menu-item > a:hover, .td-theme-wrap .sf-menu ul .sfHover > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-category-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-item > a, .td_outlined_btn, .td_block_categories_tags .td-ct-item:hover { color: #006838; } a.vc_btn-black.vc_btn_square_outlined:hover, a.vc_btn-black.vc_btn_outlined:hover, .td-mega-menu-page .wpb_content_element ul li a:hover, .td-theme-wrap .td-aj-search-results .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .header-search-wrap .result-msg a:hover { color: #006838 !important; } .td-next-prev-wrap a:hover, .td-load-more-wrap a:hover, .td-post-small-box a:hover, .page-nav .current, .page-nav:first-child > div, .td_category_template_8 .td-category-header .td-category a.td-current-sub-category, .td_category_template_4 .td-category-siblings .td-category a:hover, #bbpress-forums .bbp-pagination .current, .post .td_quote_box, .page .td_quote_box, a.vc_btn-black:hover, .td_block_template_5 .td-block-title > *, .td_outlined_btn { border-color: #006838; } .td_wrapper_video_playlist .td_video_currently_playing:after { border-color: #006838 !important; } .header-search-wrap .td-drop-down-search:before { border-color: transparent transparent #006838 transparent; } .block-title > span, .block-title > a, .block-title > label, .widgettitle, .widgettitle:after, .td-trending-now-title, .td-trending-now-wrapper:hover .td-trending-now-title, .wpb_tabs li.ui-tabs-active a, .wpb_tabs li:hover a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab.vc_active > a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab:hover > a, .td_block_template_1 .td-related-title .td-cur-simple-item, .woocommerce .product .products h2:not(.woocommerce-loop-product__title), .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more, .td_3D_btn, .td_shadow_btn, .td_default_btn, .td_round_btn, .td_outlined_btn:hover { background-color: #006838; } .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active { background-color: #006838 !important; } .block-title, .td_block_template_1 .td-related-title, .wpb_tabs .wpb_tabs_nav, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container, .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs:before { border-color: #006838; } .td_block_wrap .td-subcat-item a.td-cur-simple-item { color: #006838; } .td-grid-style-4 .entry-title { background-color: rgba(0, 104, 56, 0.7); } .td-header-wrap .td-header-top-menu-full, .td-header-wrap .top-header-menu .sub-menu { background-color: #f2f2f2; } .td-header-style-8 .td-header-top-menu-full { background-color: transparent; } .td-header-style-8 .td-header-top-menu-full .td-header-top-menu { background-color: #f2f2f2; padding-left: 15px; padding-right: 15px; } .td-header-wrap .td-header-top-menu-full .td-header-top-menu, .td-header-wrap .td-header-top-menu-full { border-bottom: none; } .td-header-top-menu, .td-header-top-menu a, .td-header-wrap .td-header-top-menu-full .td-header-top-menu, .td-header-wrap .td-header-top-menu-full a, .td-header-style-8 .td-header-top-menu, .td-header-style-8 .td-header-top-menu a, .td-header-top-menu .td-drop-down-search .entry-title a { color: #000000; } .top-header-menu .current-menu-item > a, .top-header-menu .current-menu-ancestor > a, .top-header-menu .current-category-ancestor > a, .top-header-menu li a:hover, .td-header-sp-top-widget .td-icon-search:hover { color: #dd3333; } .td-header-wrap .td-header-menu-wrap-full, .td-header-menu-wrap.td-affix, .td-header-style-3 .td-header-main-menu, .td-header-style-3 .td-affix .td-header-main-menu, .td-header-style-4 .td-header-main-menu, .td-header-style-4 .td-affix .td-header-main-menu, .td-header-style-8 .td-header-menu-wrap.td-affix, .td-header-style-8 .td-header-top-menu-full { background-color: #006838; } .td-boxed-layout .td-header-style-3 .td-header-menu-wrap, .td-boxed-layout .td-header-style-4 .td-header-menu-wrap, .td-header-style-3 .td_stretch_content .td-header-menu-wrap, .td-header-style-4 .td_stretch_content .td-header-menu-wrap { background-color: #006838 !important; } @media (min-width: 1019px) { .td-header-style-1 .td-header-sp-recs, .td-header-style-1 .td-header-sp-logo { margin-bottom: 28px; } } @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-header-style-1 .td-header-sp-recs, .td-header-style-1 .td-header-sp-logo { margin-bottom: 14px; } } .td-header-style-7 .td-header-top-menu { border-bottom: none; } .sf-menu > .current-menu-item > a:after, .sf-menu > .current-menu-ancestor > a:after, .sf-menu > .current-category-ancestor > a:after, .sf-menu > li:hover > a:after, .sf-menu > .sfHover > a:after, .td_block_mega_menu .td-next-prev-wrap a:hover, .td-mega-span .td-post-category:hover, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > li > a:hover, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .sfHover > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-item > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-category-ancestor > a { background-color: #f6921e; } .td_block_mega_menu .td-next-prev-wrap a:hover { border-color: #f6921e; } .header-search-wrap .td-drop-down-search:before { border-color: transparent transparent #f6921e transparent; } .td_mega_menu_sub_cats .cur-sub-cat, .td_mod_mega_menu:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .td-menu-item > a:hover, .td-theme-wrap .sf-menu ul .sfHover > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-category-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-item > a { color: #f6921e; } .td-header-wrap .td-header-menu-wrap .sf-menu > li > a, .td-header-wrap .td-header-menu-social .td-social-icon-wrap a, .td-header-style-4 .td-header-menu-social .td-social-icon-wrap i, .td-header-style-5 .td-header-menu-social .td-social-icon-wrap i, .td-header-style-6 .td-header-menu-social .td-social-icon-wrap i, .td-header-style-12 .td-header-menu-social .td-social-icon-wrap i, .td-header-wrap .header-search-wrap #td-header-search-button .td-icon-search { color: #ffffff; } .td-header-wrap .td-header-menu-social + .td-search-wrapper #td-header-search-button:before { background-color: #ffffff; } .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .td-menu-item > a:hover, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .sfHover > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-menu-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-category-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-menu-item > a { background-color: #dd3333; } .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .td-menu-item > a:hover, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .sfHover > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-menu-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-category-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu .td-normal-menu .current-menu-item > a { color: #ffffff; } .td-theme-wrap .td_mod_mega_menu:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .sf-menu .td_mega_menu_sub_cats .cur-sub-cat { color: #006838; } .td-theme-wrap .sf-menu .td-mega-menu .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .td-mega-menu .td-next-prev-wrap a:hover { background-color: #006838; } .td-theme-wrap .td-mega-menu .td-next-prev-wrap a:hover { border-color: #006838; } .td-theme-wrap .header-search-wrap .td-drop-down-search .btn:hover { background-color: #006838; } .td-theme-wrap .td-aj-search-results .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .header-search-wrap .result-msg a:hover { color: #006838 !important; } @media (max-width: 767px) { body .td-header-wrap .td-header-main-menu { background-color: #ffffff !important; } } @media (max-width: 767px) { body #td-top-mobile-toggle i, .td-header-wrap .header-search-wrap .td-icon-search { color: #006838 !important; } } .td-menu-background:before, .td-search-background:before { background: #333145; background: -moz-linear-gradient(top, #333145 0%, #006838 100%); background: -webkit-gradient(left top, left bottom, color-stop(0%, #333145), color-stop(100%, #006838)); background: -webkit-linear-gradient(top, #333145 0%, #006838 100%); background: -o-linear-gradient(top, #333145 0%, #006838 100%); background: -ms-linear-gradient(top, #333145 0%, #006838 100%); background: linear-gradient(to bottom, #333145 0%, #006838 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#333145', endColorstr='#006838', GradientType=0 ); } .td-mobile-content .current-menu-item > a, .td-mobile-content .current-menu-ancestor > a, .td-mobile-content .current-category-ancestor > a, #td-mobile-nav .td-menu-login-section a:hover, #td-mobile-nav .td-register-section a:hover, #td-mobile-nav .td-menu-socials-wrap a:hover i, .td-search-close a:hover i { color: #eeee22; } .top-header-menu > li > a, .td-weather-top-widget .td-weather-now .td-big-degrees, .td-weather-top-widget .td-weather-header .td-weather-city, .td-header-sp-top-menu .td_data_time { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .top-header-menu .menu-item-has-children li a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } ul.sf-menu > .td-menu-item > a, .td-theme-wrap .td-header-menu-social { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:12px; } .sf-menu ul .td-menu-item a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:14px; } .td_mod_mega_menu .item-details a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_mega_menu_sub_cats .block-mega-child-cats a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-mobile-content .td-mobile-main-menu > li > a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-mobile-content .sub-menu a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .block-title > span, .block-title > a, .widgettitle, .td-trending-now-title, .wpb_tabs li a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab > a, .td-theme-wrap .td-related-title a, .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li a, .woocommerce .product .products h2:not(.woocommerce-loop-product__title), .td-theme-wrap .td-block-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_wrap .td-post-author-name a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-date .entry-date { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-module-comments a, .td-post-views span, .td-post-comments a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-big-grid-meta .td-post-category, .td_module_wrap .td-post-category, .td-module-image .td-post-category { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown a, .td-subcat-filter .td-subcat-list a, .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown span { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-excerpt, .td_module_14 .td-excerpt { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_wrap .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_1 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:16px; } .td_module_2 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_3 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_4 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_5 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_6 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_7 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_8 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_9 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_10 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_11 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_12 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_13 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_14 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_15 .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_16 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_17 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_18 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_19 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_block_trending_now .entry-title, .td-theme-slider .td-module-title, .td-big-grid-post .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx1 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx2 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx3 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx4 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx5 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx6 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx7 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx8 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx9 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx10 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx11 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx12 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx13 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx14 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx15 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx16 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx17 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx18 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx19 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx20 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx21 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx22 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx23 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx24 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx25 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_module_mx26 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_block_trending_now .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-theme-slider.iosSlider-col-1 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-theme-slider.iosSlider-col-2 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-theme-slider.iosSlider-col-3 .td-module-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-big-grid-post.td-big-thumb .td-big-grid-meta, .td-big-thumb .td-big-grid-meta .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-big-grid-post.td-medium-thumb .td-big-grid-meta, .td-medium-thumb .td-big-grid-meta .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-big-grid-post.td-small-thumb .td-big-grid-meta, .td-small-thumb .td-big-grid-meta .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-big-grid-post.td-tiny-thumb .td-big-grid-meta, .td-tiny-thumb .td-big-grid-meta .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .homepage-post .td-post-template-8 .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } #td-mobile-nav, #td-mobile-nav .wpb_button, .td-search-wrap-mob { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-template-default .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; font-weight:500; } .td-post-template-9 .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; } .td-post-template-10 .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; } .td-post-template-11 .td-post-header .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; } .td-post-content p, .td-post-content { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post blockquote p, .page blockquote p, .td-post-text-content blockquote p { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td_quote_box p, .page .td_quote_box p { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td_pull_quote p, .page .td_pull_quote p, .post .wp-block-pullquote blockquote p, .page .wp-block-pullquote blockquote p { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content li { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h1 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h2 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h3 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h4 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h5 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-content h6 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-category a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post header .td-post-author-name, .post header .td-post-author-name a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post header .td-post-date .entry-date { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post header .td-post-views span, .post header .td-post-comments { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-post-source-tags a, .post .td-post-source-tags span { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-post-next-prev-content span { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-post-next-prev-content a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .author-box-wrap .td-author-name a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .author-box-wrap .td-author-url a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .author-box-wrap .td-author-description { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td_block_related_posts .entry-title a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .post .td-post-share-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .wp-caption-text, .wp-caption-dd, .wp-block-image figcaption { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-template-default .td-post-sub-title, .td-post-template-1 .td-post-sub-title, .td-post-template-4 .td-post-sub-title, .td-post-template-5 .td-post-sub-title, .td-post-template-9 .td-post-sub-title, .td-post-template-10 .td-post-sub-title, .td-post-template-11 .td-post-sub-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-post-template-2 .td-post-sub-title, .td-post-template-3 .td-post-sub-title, .td-post-template-6 .td-post-sub-title, .td-post-template-7 .td-post-sub-title, .td-post-template-8 .td-post-sub-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-page-title, .woocommerce-page .page-title, .td-category-title-holder .td-page-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; line-height:24px; } .td-page-content p, .td-page-content li, .td-page-content .td_block_text_with_title, .woocommerce-page .page-description > p, .wpb_text_column p { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:14px; } .td-page-content h1, .wpb_text_column h1 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:22px; } .td-page-content h2, .wpb_text_column h2 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:20px; } .td-page-content h3, .wpb_text_column h3 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:18px; } .td-page-content h4, .wpb_text_column h4 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:16px; } .td-page-content h5, .wpb_text_column h5 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:14px; } .td-page-content h6, .wpb_text_column h6 { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:12px; } .footer-text-wrap { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-sub-footer-copy { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-sub-footer-menu ul li a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .entry-crumbs a, .entry-crumbs span, #bbpress-forums .bbp-breadcrumb a, #bbpress-forums .bbp-breadcrumb .bbp-breadcrumb-current { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .category .td-category a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .td-trending-now-display-area .entry-title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .page-nav a, .page-nav span { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } #td-outer-wrap span.dropcap, #td-outer-wrap p.has-drop-cap:not(:focus)::first-letter { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .widget_archive a, .widget_calendar, .widget_categories a, .widget_nav_menu a, .widget_meta a, .widget_pages a, .widget_recent_comments a, .widget_recent_entries a, .widget_text .textwidget, .widget_tag_cloud a, .widget_search input, .woocommerce .product-categories a, .widget_display_forums a, .widget_display_replies a, .widget_display_topics a, .widget_display_views a, .widget_display_stats { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } input[type="submit"], .td-read-more a, .vc_btn, .woocommerce a.button, .woocommerce button.button, .woocommerce #respond input#submit { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .woocommerce .product a .woocommerce-loop-product__title, .woocommerce .widget.woocommerce .product_list_widget a, .woocommerce-cart .woocommerce .product-name a { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .woocommerce .product .summary .product_title { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } .white-popup-block, .white-popup-block .wpb_button { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } body, p { font-family:"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; } </style> </body> </html> <!-- Dynamic page generated in 0.444 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-02-23 06:28:46 --> <!-- Compression = gzip -->